Bradley Sherriff

Automobile Technology

WorldSkills Lyon 1995 1995